Bát Hương Bát Túc Sinh

0.00

Tên sản phẩm: “Bát hương Bát Túc Sinh”

Kích thước:

  • Kích thước nhỏ: Đường kính 110mm, đường kính miệng 83mm, chiều cao 60mm.
  • Kích thước trung: Đường kính 165mm, đường kính miệng 115mm, chiều cao 85mm.
  • Kích thước lớn: Đường kính 220mm, đường kính miệng 155mm, chiều cao 120mm.