Đan Phong Triều Dương

Tên sản phẩm: “Đan Phong Triều Dương”

Kích thước: 120 x 60 x 180 mm