Đằng Long

Tên sản phẩm: “Đằng Long”

Kích thước: 205 x 105 x 210 mm