Đồng Xu Phù Long

Tên sản phẩm: “Đồng Xu Phù Long”

Kích thước: 120 x 40 x 115mm