Dược Sư Lưu Ly Như Lai

0.00

Tên sản phẩm: “Dược Sư Lưu Ly Như Lai”

Kích thước:

  • Cỡ Mini: 70 x 50 x 90 mm
  • Cỡ nhỏ: 85 x 55 x 115 mm
  • Cỡ vừa: 115 x 85 x 160 mm
  • Cỡ lớn: 155 x 115 x 220 mm