Kim Long

Tên sản phẩm: “Kim Long”

Kích thước: 165 x 95 x 165 mm