Lăng Văn Tương Long

Tên sản phẩm: “Lăng Văn Tương Long”

Kích thước: 100 x 55 x 105mm