Lư Xông Đốt Trầm Hương Lưu Ly

0.00

Tên sản phẩm: “Lư Xông Đốt Trầm Hương Lưu Ly ”

Kích thước

  • Loại nhỏ: Đường kính 110mm, chiều cao 70mm, đường kính miệng 75mm.
  • Loại lớn: Đường kính 140mm, chiều cao 80mm, đường kính miệng 102mm.