Máy Tụng Kinh Và Đèn Hoa Sen

0.00

Tên sản phẩm: “Máy Tụng Kinh Và Đèn Hoa Sen”

Kich thước sản phẩm

  • Máy Niệm Phật: Đường kính 130mm, chiều cao 62mm.
  • Hoa Sen: Đường kính 100mm.