Phượng Hoàng Đôi Tốt Lành

Tên sản phẩm: “Phượng Hoàng Đôi Tốt Lành”

Kích thước: 75 x 35 x 145 mm