Rồng Cuộn Tiền

Tên sản phẩm: “Rồng Cuộn Tiền”

Kích thước: 210 x 80 x 220 mm