Rồng Kèn

Tên sản phẩm: “Rồng Kèn”

Kích thước: 90 x 80 x 140 mm