Rồng Lăng Vân Tương

15,750,000.00

Tên sản phẩm: “Rồng Lăng Vân Tương”

Kích thước: 175 x 135 x 220 mm