Rồng Phượng Tốt Lành

Tên sản phẩm: “Rồng Phượng Tốt Lành”

Kích thước: 250 x 105 x 245 mm