Rồng Tốt Lành

Tên sản phẩm: “Rồng Tốt Lành”

Kích thước: 155 x 45 x 105 mm