Rồng Vờn Mây Bay

Tên sản phẩm: “Rồng Vờn Mây Bay”

Kích thước: 280 x 100 x 160 mm