Tương Long Như Nguyệt

4,350,000.00

Tên sản phẩm: “Tương Long Như Nguyệt”

Kích thước: 170 x 35 x 105 mm