Tương Long Như Nguyệt

5,050,000.00

Tên sản phẩm: “Tương Long Như Nguyệt”

Kích thước: 170 x 35 x 130 mm