Tương Long

Tên sản phẩm: “Tương Long”

Kích thước: 150 x 80 x 260 mm